• Pomoc Ukrainie/ Допоможіть Україні
     • Pomoc Ukrainie/ Допоможіть Україні

     • Informujemy, iż do naszego przedszkola w miarę wolnych miejsc przyjmowane są dzieci z Ukrainy. Mogą one uczęszczać do placówki do sierpnia 2022 r.

      Tutaj znajdziesz wszystkie ważne informacje związane z pomocą dla Ukrainy.

      Нагадуємо, що в наш садок приймаються діти з України, відвідувати заклад вони можуть до серпня 2022 року.

      Тут ви знайдете всю важливу інформацію щодо допомоги Україні.

      Na jakich zasadach przedszkole publiczne może przyjąć dzieci z Ukrainy

      Zasady przyjmowania do przedszkola dzieci obcokrajowców są takie same, jak w przypadku dzieci posiadających obywatelstwo polskie. Przedszkole nie musi spełniać żadnych dodatkowych warunków.

       

      O przyjęciu decydują wolne miejsca

      Osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w publicznych przedszkolach na warunkach dotyczących obywateli polskich (art. 165 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe). Oznacza to, że w odniesieniu do dziecka z Ukrainy nie stosuje się żadnych odrębnych przepisów.

      Pamiętaj!!!

      Jedynym warunkiem przyjęcia do przedszkola dzieci obcokrajowców jest zatem posiadanie wolnych miejsc lub uzyskanie zgody organu prowadzącego na utworzenie dodatkowych oddziałów.

       

      Karta stałego pobytu lub obywatelstwo – nieobowiązkowe

      Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola wypełniają takie same dokumenty, jak rodzice dziecka posiadającego obywatelstwo polskie. Nie musi ono posiadać karty stałego pobytu czy zameldowania – rodzice podają nr dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres zamieszkania.

      Przedszkole publiczne, które przyjęło dziecko obcokrajowca otrzymuje dotację w wysokości takiej samej jak na dziecko polskie. Wynika to wprost z art. 165 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, który stanowi, że osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w publicznych przedszkolach na warunkach dotyczących obywateli polskich.

       

      Niezbędna pomoc psychologiczno-pedagogiczna

      Dzieci przybywające z zagranicy należy natomiast objąć pomocą psychologiczno-pedagogiczną, ponieważ potrzeba objęcia tą pomocą wynika w szczególności m.in. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą (§ 2 pkt 12 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach).

       

     • Rekrutacja do przedszkola 2022/2023

     • Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok szkolny 2022/2023

      Nabór dzieci do mikołowskich przedszkoli na rok szkolny 2022/2023 będzie odbywał się drogą elektroniczną za pośrednictwem strony

       

      https://przedszkola-mikolow.nabory.pl/

       

      WYPEŁNIENIE WNIOSKU W SYSTEMIE NIE OZNACZA JEGO ZŁOŻENIA

      Po wypełnieniu wniosku za pośrednictwem tej strony należy:

      • zatwierdzić wniosek w systemie, 
      • wydrukować, 
      • podpisać przez oboje uprawnionych rodziców/opiekunów prawnych,
      • złożyć wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami
   • Kontakt

    • Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka, Mikołów, ul. Janasa 7
    • sekretariat@p2.mikolow.eu
    • +48 32 226 25 59
    • ul. Janasa 7 43-190 Mikołów Poland
   • Logowanie