• Mały Miś w świecie wielkiej literatury

     • Cel główny projektu:

      • rozwijanie i promowanie czytelnictwa 

       

      Cele szczegółowe projektu:

      • zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom − uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
      • tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
      • wprowadzenie dziecka w świat literatury;
      • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
      • przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
      • propagowanie praw dziecka;
      • kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
      • rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;
      • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
      • kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
      • włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;
      • promocja placówki oświatowej;
      • rozwijanie współpracy między nauczycielami;
      • kształcenie na odległość. na odległość.

       

      Metody działania:

      Metody aktywizujące: drama, peer-learning, czyli nauczanie rówieśnicze, gra dydaktyczna, metoda opowieści ruchowej, storyline oraz technika zdań niedokończonych, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

       

      Grupy realizujące projekt w roku szkolnym 2021/2022

       

      POZIOMKI MISIE         

       

  • Kontakt

   • Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka, Mikołów, ul. Janasa 7
   • sekretariat@p2.mikolow.eu
   • +48 32 226 25 59
   • ul. Janasa 7 43-190 Mikołów Poland
  • Logowanie