• Deklaracja dostępności

   • Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

    Deklaracja dostępności http://www.p2mikolow.edupage.org

    Przedszkole nr 2 im. "Kubusia Puchatka" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://p2mikolow.edupage.org

    • Data publikacji strony internetowej: 

     

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     

    Treści niedostępne

    • 1. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
    • 2. brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

    Wyłączenia

    • 1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

     

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostepności:

    • Deklarację sporządzono dnia: 
    • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 
    • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dominika Kraka 
    • E-mail: sekretariat@p2.mikolow.eu
    • Telefon: (32) 22 62 559

     

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

     

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

     

    Skargi i odwołania

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 2
    • Adres: ul. Janasa 7
     43-190Mikołów
    • E-mail: sekretariat@p2.mikolow.eu
    • Telefon: (32) 22 62 559

    Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     

    Dostępność architektoniczna

    1. Dostępne są dwa wejścia do budynku: główne oraz boczne dla personelu przedszkola.

    2. Placówka jest budynkiem piętrowym.

    3.Placówka nie posiada podjazdów ani windy dla osób poruszajacych się na wózkach.

    4. Przy placówce znajduje się ogólnodostepny parking z dwoma miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. 

    5. Brak możliwości skorzytania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

  • Napisz do nas

   Jeśli masz pytania - napisz do nas.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
   • Kontakt

    • Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka, Mikołów, ul. Janasa 7
    • sekretariat@p2.mikolow.eu
    • +48 32 226 25 59
    • ul. Janasa 7 43-190 Mikołów Poland
   • Logowanie